Bioplyn

Mobilná energia, pre plynulú výrobu

Výroba elektriny z bioplynu kogeneráciou je dôležitou súčasťou zásobovania elektrickou energiou z obnoviteľných zdrojov. Pri nových zariadeniach na bioplyn uvedených do prevádzky sa musí palivo bioplyn v počiatočnej fáze nahrádzať. Mobilné kotolne podporujú fázu ohrevu s externým prívodom tepla.

Mobilné vykurovanie fermentora pre fázu ohrevu
Pri novo nasadených zariadeniach na bioplyn do prevádzky sa požaduje prívod tepelnej energie, kým výroba bioplynu vo fermentačnej nádrži prebieha ako samostatný proces. Nekomplikovaný a nenákladný variant podporuje fázu ohrevu pomocou mobilných kotolní.

Od začiatku zaistená tarifa za elektrinu
Mobilná kotolňa sa pripája po dobu fázy ohrevu priamo k fermentačnému zásobníku a dodáva priamo potrebné vykurovacie teplo. Ušetria sa tým prestavovacie práce na motore zariadenia na bioplyn na prevádzku s inými palivami. Takto je už aj počas fázy ohrevu zaistený bonus biomasy, lebo motor na bioplyn sa nemusí poháňať palivami, ktoré sú vyňaté zo záruky bonusu. Aj pri opätovnom uvedení do prevádzky po údržbových prácach môže zariadenie na bioplyn znovu rýchlo nabehnúť.

Prevádzková bezpečnosť a istota zásobovania – aj so zárukou.

Z praxe

Mobilné vykurovacie centrály
.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home