Časté otázky

Vaše výhody pri prenájme mobilných energetických zariadení

Mobilné energetické centrály boli pôvodne koncipované na núdzové zásobovanie pri výpadkoch zariadení. Medzitým je však požadované plánované použitie, obzvlášť pri rozsiahlych modernizačných prácach na vykurovacích, chladiacich alebo parných zariadeniach. Firma Hotmobil má k dispozícii moderné zariadenia v sortimente na prenájom s rôznymi výkonmi. Tak je možné vykonať rozsiahle dočasné opatrenia bez toho, aby bolo ovplyvnené zásobovanie energiou.

1. Aké energie

Existuje mnoho rôznych výpadkov energie. Čo všetko je možné zásobovať a premostiť pomocou mobilných energetických centrál od HOTMOBILU? A kedy sa vyplatí použitie mobilnej energetickej centrály?

 

Hotmobil:  Firma Hotmobil sa špecializovala na zásobovanie energie v budovách. Mobilné riešenia ponúkame predovšetkým pre zásobovanie teplom, chladom, horúcou vodou a parou. Disponujeme mobilnými vykurovacími centrálami, mobilnými chladiacimi centrálami, mobilnými horúcovodnými centrálami, mobilnými parnými centrálami. Aj v rozsahu výkonu do 40 kW disponujeme napr. mobilnými elektrickými vykurovaniami. Okrem toho máme veľký program príslušenstva s mobilnými ohrievačmi vzduchu, mobilnými nádržami pohonných látok, mobilnými čerpadlami, mobilnými výmenníkmi tepla, mobilnými zásobníkmi, mobilnými expanznými nádobami a ešte oveľa viac. Použitie sa vyplatí vždy, keď sa musí na určitý čas premostiť výpadok energie. Napr. pri prestavbových prácach, havarijných stavoch, oneskorení stavby alebo urýchlení, špeciálnych použitiach a procesoch, problémoch s dodávkou, vykrytí špičkového zaťaženia atď. Pri dlhších použitiach sa kúpa mobilnej energetickej centrály javí ako rentabilná. Na tieto účely máme vlastné oddelenie plánovania, ako aj najmodernejšie výrobné plochy.

2. Zásobovanie energiou bez prerušenia

Je možné pomocou mobilnej energetickej centrály bez prestavbových prác alebo provizórnych riešení v budove udržať zásobovanie energiou počas toho, keď sa vykonáva kompletná prestavba zariadenia na výrobu energie?

Hotmobil: Okrem vhodných prípravných bodov napájania pre zásobovanie médiami na domovej inštalácii nie sú na zariadení v budove potrebné žiadne zmeny. Mobilnú energetickú centrálu vám dodáme priamo na miesto v dohodnutom termíne, pomocou flexibilných a tlakovo stabilných hadicových vedení ju prepojíme s domácou inštaláciou a uvedieme do prevádzky. Tak je možné vykurovacie, chladiace a parné zariadenia a ich distribúciu demontovať a nanovo nainštalovať bez toho, aby muselo byť prerušené zásobovanie energiou.

3. Náklady a vyúčtovanie

S akými nákladmi treba počítať pri nasadení mobilných energetických centrál? 

Hotmobil: Nájomné za nasadené energetické centrály sa počíta podľa počtu dní používania, ako aj podľa dodaného výkonu. K tomu sa prirátajú paušálne sadzby za prepravu a uvedenie do prevádzky. Ak viete popredu povedať dobu nasadenia, je možné náklady vypočítať vopred.

4. Príchod a inštalácia

Ako musí byť prispôsobené miesto nasadenia pri dodaní a prevádzke mobilnej energetickej centrály? 

Hotmobil: Výber vhodnej mobilnej centrály začína už vo fáze plánovania. Na mieste nasadenia je možné umiestniť ju priamo vedľa budovy – tam, kde bude možné vytvoriť čo najkratšie spojenie s objektom, napríklad v oblastí pivničného okna alebo osvetľovacej šachty. Ak je priamy príjazd na miesto inštalácie obmedzený alebo nie je možný, sú k dispozícii rôzne typy druhov konštrukcií, pomocou ktorých je možné zariadenie spustiť na miesto nasadenia. Pri väčších projektoch má zákazník k dispozícii poradcu pre projekty z firmy Hotmobil, ktorý pred udelením zákazky skontroluje miestne danosti a trasy pre prepojenie s budovou.

5. Prepojenie s budovou

Ako sa vytvorí pripojenie k systému v budove? 

Hotmobil: Pre prepojenie so systémom vedenia budovy sa na nájomných zariadeniach nachádzajú hadicové spojky, ktoré je možné namontovať aj do budovy. Servisní technici firmy Hotmobil pripoja tieto pomocou tlakovo stabilných hadíc s teplotnou stálosťou s prípojkami napájania domovej inštalácie.

6. Rozpis a vyúčtovanie

Ako sú mobilné energetické centrály popísané v zozname služieb? Aké jednotky zúčtovania sú rozhodujúce? Ktoré výkony je nutné pripraviť na strane stavby a samostatne rozpísať? 

Hotmobil:  Pri zaznamenaní do zoznamu služieb máte na stránke www.hotmobil.de pre všetky energetické centrály a ďalšie produkty k dispozícii informačné texty na stiahnutie. Ako jednotka zúčtovania slúži doba prenájmu v dňoch. K dodatočným položkám patrí dodávka, pripojenie energetických centrál, ako aj uvedenie do prevádzky a zaškolenie. Na strane stavby musí príslušný odborný podnik nainštalovať potrebné body napájania pre pripojenie spojovacích hadíc. Úlohou objednávateľa je príprava napájania prúdom a príp. organizácia paliva (vykurovací olej alebo plyn) pre mobilnú energetickú centrálu. Čo sa týka posledného bodu, ponúkame aj takzvaný manažment paliva.

7. Pobočky a dostupnost´

Sú mobilné energetické centrály dostupné iba v určitých regiónoch? 

Hotmobil: Firma Hotmobil Deutschland GmbH má na 9 pracoviskách pre vás toho času pripravených cez 1000 zariadení na prenájom; v hlavnom sídle v juhonemeckom Gottmadingene, ako aj v pobočkách po celom Nemecku. Všetky požiadavky týkajúce sa mobilných energetických centrál idú najskôr cez servisnú poradenskú linku v hlavnom sídle v juhonemeckom Gottmadingene. Odtiaľ sa vykonáva celý priebeh a koordinácia tak, že zákazník má jedného centrálneho partnera, pre zákazníka samotného to znamená minimálne vynakladanie síl na organizáciu. Zákazníci firmy Hotmobil majú k dispozícii možnosť sa s podnikom dohodnúť na záruke energie. Na základe toho bude zaistená garantovaná dodávka počas šiestich hodín.

8. Prevádzka a servis

Kto je počas používania zariadenia zodpovedný za spoľahlivú prevádzku? Aké servisné služby ponúka Hotmobil? 

Hotmobil: Inštaláciu a uvedenie do prevádzky vykonáva vlastný odborný personál firmy Hotmobil. K tomu patria aj montáž, dodanie a odvoz. Po uvedení do prevádzky odovzdáva firma Hotmobil prostredníctvom protokolu mobilnú energetickú centrálu príslušnému podniku a zaškolí do obsluhy jeho zamestnancov. Od tohto okamihu je síce za prevádzku energetickej centrály zodpovedný odborný podnik, pri eventuálnych poruchách ho však zastúpi dostupná pohotovostná 24-hodinová služba pre prípad porúch firmy Hotmobil.

9. Technika a energetická výnosnost´

Ako spoľahlivo pracujú mobilné energetické centrály? V súlade s akým technickým stavom sú tieto vybavené? Očakáva sa energeticky úsporná prevádzka, aby náklady na palivo, príp. elektrický prúd zostali počas prevádzky v určitom rozmedzí? 

Hotmobil: Technika mobilných energetických centrál pozostáva z najmodernejších komponentov zariadenia, ktoré na trhu existujú. Firma Hotmobil kladie veľký dôraz na to, aby sa po každom nasadení zariadení vykonala ich údržba a otestovala spotreba energie. Okrem toho aktívne využívame certifikovaný systém manažmentu kvality podľa normy DIN ISO 9001.

.

Call us at +42 1265 312 536

 

Produkty       Online dopyt

        Legal       |      Privacy       |      AGB       |      Home